Hastighetsbegränsningar – allt du behöver veta

Motorväg med hastighetsbegränsning vägskylt.

Hastighetsbegränsningar har satts för att säkerställa att trafiken är så säker som möjligt, samtidigt som trafikflödet är effektivt. Här är allt du behöver veta om våra hastighetsbegränsningar.

När hastighetsbegränsningar fastställs baseras detta på att skador och dödsfall ska förhindras, samt att trafiken ska orsaka minsta möjliga skada på miljön. Överskridande av hastighetsbegränsningarna kan straffas med böter och återkallande av körkort.

Här får du veta mer om detta:

 • Hur bestäms hastighetsbegränsningarna.
 • Allmänna hastighetsbegränsningar.
 • Hastighetsbegränsningar i tätbebyggda områden.
 • Högsta hastighetsbegränsningar.
 • Vad betyder hastighetsbegränsning.
 • Fortkörningsböter och andra påföljder.

Allmänna och särskilda hastighetsbegränsningar

Hastighetsbegränsningarna sätts av olika instanser beroende på vilka vägsträckor de ska gälla för, men alla gränser bygger på en grundregel i lagstiftningen som säger:

Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena.

Det innebär att hastighetsbegränsningar sätts baserat på vägens utformning och med hänsyn till saker som säkerhet, miljö och regional utveckling.

De som bestämmer hastighetsbegränsningarna är:

 • Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Länsstyrelsen kan till exempel besluta om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka.
 • Trafikverket beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80–120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.
 • Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

De kriterier som ligger till grund för gränserna är förhållandet mellan hastighet, risk och miljö. Målet är att säkerställa trafiksäkerheten och samtidigt se till att trafiken flyter på ett så smidigt sätt som möjligt.

Allmänna hastighetsbegränsningar

Trafikverkets nollvision ligger till grund för alla hastighetsbegränsningar i Sverige. Det innebär att man arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Baserat på detta fastställs både de allmänna och de särskilda hastighetsbegränsningarna.

De allmänna hastighetsbegränsningarna är 50 km/tim, 70 km/tim och 110 km/tim, och de används enligt följande:

 • 50 km/tim i städer och tätorter.
 • 70 km/tim utanför tätbebyggda områden.
 • 110 km/tim på motorvägar.

Användning av särskilt låga hastigheter

På vägar i tätbebyggda områden är det ofta en lägre hastighetsbegränsnings än 50 km/tim. Detta för att all trafik ska vara säker, inklusive för fotgängare, cyklister och andra, där det är små vägar och tät bebyggelse.

På dessa sträckor är hastighetsbegränsningen ofta 30 km/tim eller 40 km/tim, och du kan uppleva fysiska hinder, till exempel farthinder.

Särskilt låga hastigheter ska användas:

 • När fordon närmar sig en spårvagn, en buss, eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning.
 • Vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.
 • När fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller invid vägen.
 • När sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena.
 • Vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen.
 • Vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd.
 • Där korsande fordonstrafik kan förekomma.
 • Vid möte med andra fordon på smala vägar.
 • När fordonet närmar sig kreatur på vägen.
 • Vid risk för bländning.
 • Där vägarbete pågår.
 • Förbi en olycksplats.
 • I skarpa kurvor.
 • Vid halt väglag.

De högsta hastighetsbegränsningarna i Sverige

Den högsta hastighetsbegränsningen i Sverige är 120 km/tim. Inte alla motorvägar tillåter denna hastighet, så om 120 km/tim är tillåtet, kommer detta att indikeras med skyltar.

Dessutom gäller särskilda regler för tunga fordon, såsom bussar, tunga lastbilar, traktorer, bilar med husvagnar och så vidare. Om du ska köra ett tyngre fordon är det bra att kontrollera vilka regler som gäller innan du ger dig iväg.

Skyltar och förklaringar

Väg i Sweeden med synliga skyltar för hastighetsbegränsning.

Både allmänna och särskilda hastighetsbegränsningar är skyltade med förbudsskyltar. Skylten berättar att det är förbjudet att köra fortare än den hastighet som är angiven och gäller tills du passerar en ny skylt.

Detta innebär hastighetsbegränsningarna och här hittar du dem:

30

 • Vägar och gator inom tätbebyggda områden.
 • Gator genom bostadsområden, platser med många fotgängare och cyklister och längs sträckor vid låg- och mellanstadieskolor.

40

 • Vägar och gator inom tätbebyggda områden.
 • Vägar i städer och tätorter.
 • Färre fotgängare och cyklister än längs sträckor med 30 km/tim, men fortfarande så mycket aktivitet att bilister måste hålla en hastighet lägre än 50 km/tim.

50

 • Allmän hastighetsbegränsning inom tätbebyggda områden.
 • Gäller om inga andra hastighetsbegränsningar är skyltade.

70

 • Allmän hastighetsbegränsning utanför tätbebyggda områden. Gäller om andra hastighetsbegränsningar inte är skyltade eller om det är skyltat att en hastighetsbegränsning har upphört att gälla.

110

 • Allmän hastighetsbegränsning på motorvägar.
 • Gäller om ingen annan hastighetsbegränsning är skyltad.

Fortkörningsböter och andra påföljder

Polisen ser allvarligt på trafikförseelser och överskridande av hastighetsbegränsningarna. Vid måttliga överskridanden är konsekvensen vanligtvis böter.

Om det rör sig om större överskridanden, riskerar man att bli av med sitt körkort under en period.

Hur stora böter man får för fortkörning varierar beroende på vad hastighetsgränsen är och hur långt över gränsen man har kört.

År 2023 gäller dessa priser för fortkörningsböter:

Överträdelse av hastighet på väg när hastighetsbegränsningen är 50 km/tim eller lägre:

 • 1–10 km/tim över = 2 000 kr
 • 11–15 km/tim över = 2 400 kr
 • 16–20 km/tim över = 2 800 kr
 • 21–25 km/tim över = 3 200 kr
 • 26–30 km/tim över = 3 600 kr
 • Mer än 30 km/tim över = 4 000 kr

Överträdelse av hastighet på väg när hastighetsbegränsningen är högre:

 • 1–10 km/tim över = 1 500 kr
 • 11–15 km/tim över = 2 000 kr
 • 16–20 km/tim över = 2 400 kr
 • 21–25 km/tim över = 2 800 kr
 • 26–30 km/tim över = 3 200 kr
 • 31-35 km/h = 3 600 kr
 • Mer än 35 km/tim över = 4 000 kr

Vanliga frågor och svar

Sammanfattning: Hastighetsbegränsningar i Sverige

 • De allmänna hastighetsbegränsningarna är: 50 km/tim i städer och tätorter, 70 km/tim utanför tätbebyggda områden och 110 km/tim på motorvägar.
 • Trafikskyltar anger den högsta hastighet som det är tillåtet att köra på den aktuella sträckan.
 • Hastighetsbegränsningen gäller tills man passerar en ny skylt.
 • Den högsta tillåtna hastigheten i Sverige är 120 km/h.
 • Om du överskrider hastighetsbegränsningen kan du få böter och bli av med ditt körkort – böterna/straffet beror på hur stort överskridandet är.
Uppdaterad 1. juni 2023